ten Brinke Bestratingen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. ten Brinke Bestratingen behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. ten Brinke Bestratingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. ten Brinke Bestratingen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van ten Brinke Bestratingen.

Merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren. Indien u van mening bent, dat enig recht wordt geschaad, of als u iets onduidelijk is, dan verzoeken wij u contact op te nemen via ons contact pagina.