Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
aangegaan door Ten Brinke’s Aannemersbedrijf, gevestigd te
Hippolytushoef, hierna te noemen Ten Brinke.
1-2   De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie
van Ten Brinke zijn algemene voorwaarden.
1-3   Bijzondere van de voorwaarden van Ten Brinke afwijkende
bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.
1-4   De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of
wel in aangenomen werk uitgevoerd.
Artikel 2 Aangenomen werk.
2-1   Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden
volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel
met tekening(en). Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering
zijn voor betaling.
2-2   Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven
maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel
het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.
2-3 Tenzij anders is overeengekomen is Ten Brinke gehouden zijn
aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.
Artikel 3 Aanbiedingen.
3-1   Alle overige aanbiedingen en 1 of offertes zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.
3-2   Mondelinge aanbiedingen door Ten Brinke of zijn onder-geschikten
zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel
van Ten Brinke binden de laatste niet, voor zover ze door Ten
Brinke niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn
in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die
geen procuratie hebben.
Artikel 5 Overeenkomst.
5-1   De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering
van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Ten Brinke door
zijn schriftelijke bevestiging.
5-2   Elke met Ten Brinke aangegane overeenkomst bevat de ontbindende
voorwaarde dat Ten Brinke van voldoende krediet-waardigheid
van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat Ten Brinke zonodig informatie betreffende
hem opvraagt, voor welke informatie Ten Brinke zich zal wenden
tot bureau A.F.l. te Leeuwarden.
5-3   Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen,
maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen,
afbeeldingen e.d. door Ten Brinke bij de aanbieding verstrekt, zijn
voor Ten Brinke niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op
de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen. dat drukwerken,
tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch
aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan
derden mededeling wordt gedaan.
Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en 1 of derden.
6-1   Ten Brinke aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk
en schriftelijk worden overeengekomen,
6-2   Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden
laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
van Ten Brinke onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene
voorwaarden van contractpartners en 1 of derden.
6-3   Algemene voorwaarden worden slechts door Ten Brinke aanvaard
onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op
de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automa-tisch
wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.
Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten.
7-1   Op alle door Ten Brinke verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen
en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendom-srechten
voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts
toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ten Brinke.
7-2   De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen
en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Ten Brinke en
dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
7-3   Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de
wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van e 4.500,00, onverminderd
het recht van Ten Brinke om aanspraak te maken op volledige
schadevergoeding.
Artikel 8 Verplichtingen van Ten Brinke.
8-1   Ten Brinke is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen
van de overeenkomst uit te voeren.
8-2   Ten Brinke aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat
de voor het werk eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen en
toewijzingen, tijdig worden verleend.
Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever.
9-1   De opdrachtgever zorgt ervoor dat Ten Brinke tijdig kan
beschikken;

a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens,
en goedkeuringen (zoals eventuele vergunningen,
ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg
met Ten Brinke;
b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet
worden uitgevoerd;
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag
en 1 of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
d. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden aan wegen.

9-2   Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen
en 1 of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich
heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of
niet tijdige uitvoering daarvan.
9-3 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd
door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen
de daaruit voor Ten Brinke voortvloeiende schade en kosten aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 10 Extra onvoorziene kosten.
In alle gevallen wordt door Ten Brinke onder “grond” of bodemspecie
verstaan, niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van
verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan
de opdrachtgever, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht
heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige
verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één
of meer gewaarmerkte analyses.
Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Ten Brinke om de opdracht door een door hem
aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Prijzen.
12-1   Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties
wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden,
of sociale bepalingen, heeft eik van de partijen het recht
algehele verrekening te verlangen.
12-2   Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen
worden doorberekend.
12-3   Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen
transactie, hebben beide partijen het recht algehele
verrekening te verlangen.
Artikel 13 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Ten Brinke aangegeven.
Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals
onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten
hieraan verbonden voor zijn rekening.
Artikel 14 Materialen.
14-1   Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de
normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
14-2   Materialen die Ten Brinke tijdens de werkzaamheden dient te
verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder
gehoudenheid tot billijke verrekening.
14-3   Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage,
dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of
een (op)levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een
gemiddelde uit de (op)levering worden genomen. Ondergeschikte
veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door
Ten Brinke doorgeleverde artikelen 1 materialen, geven geen reden
tot afkeuring.
Artikel 15 Wijziging van de opdracht.
15-1   Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook,
schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht,
die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave
kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in
rekening gebracht.
15-2   Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht,
alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door
de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Ten Brinke ter kennis zijn
gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven
dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor
rekening van de opdrachtgever.
15-3   Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de
voor de veranderingen overeengekomen (op)levertijd door Ten Brinke
buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel 16 Meer- en minderwerk.
16-1   Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is
overeengekomen.
16-2   Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening
in aanmerking.
16-3   Door Ten Brinke te maken kosten welke hun oorzaak vinden
buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
16-4   De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek
bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 17 Annuleren.
17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en 1 of de
goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Ten Brinke
reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of
verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief tonen en sociale lasten
aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Ten Brinke
gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.
Opdrachtgever zal eveneens aan Ten Brinke als schadeloosstelling
verschuldigd zijn het bedrag van 113 van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is voorts verplicht Ten Brinke te vrijwaren tegen vorderingen
van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en
1 of weigering van de goederen.
17-2   Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel
behoudt Ten Brinke zich alle rechten voor om volledige nakoming van
de overeenkomst en 1 of volledige schadevergoeding te vorderen.
17-3   Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere
onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven
opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Ten
Brinke schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 18 Opleveringstermijnen.
18-1   De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige
oplevering dient de opdrachtgever Ten Brinke schriftelijk in gebreke
te stellen.
18-2   De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat
er voor Ten Brinke geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter
hand te nemen.
18-3   Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen
niet door de opdrachtgever zijn afgenomen,
staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking
opgeslagen.
Artikel 19 Oplevering.
19-1   Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop
Ten Brinke dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld,
dan wel de opdrachtgever het aangelegde in gebruik heeft
genomen.
19-2   Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen,
wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke
Ten Brinke niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer,
staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere
omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.
Artikel 20 Garantie.
20-1   Ten Brinke garandeert de aan hem opgedragen werkzaamheden
te zullen uitvoeren op die wijze dat aan het eindproduct de gebruikelijke
eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid mogen worden
gesteld, één en ander conform de geldende voorschriften.
20-2   Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp.
importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze
leveranciers gestelde garantiebepalingen.
Artikel 21 Reclame.
21-1   Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het
werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij
aanwezigheid daarvan, Ten Brinke terstond schriftelijk op de hoogte
te brengen.
21-2   Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de
levering c.q. oplevering Ten Brinke wijst op gebreken, die bij grondig
onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever
geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in
te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
21-3   Ten Brinke dient in staat te worden gesteld ingediende reclames
te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden
opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
21-4   Indien de reclame naar het oordeel van Ten Brinke juist is, zal Ten
Brinke hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de
factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij zorg dragen dat de
opgetreden gebreken worden verholpen.
Artikel 22 Aansprakelijkheid.
22-1   Ten Brinke is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en
interesten die mochten ontstaan ais direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is
omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn
ondergeschikten, dan wel andere personen die door of
vanwege hem te werk zijn gesteld.

22-2 Ten Brinke is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt,
dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk,
hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of
eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan
door schuld van Ten Brinke of van hen, die door Ten Brinke te
werk zijn gesteld op de aan Ten Brinke opgedragen werk(en).
22-3   Ten Brinke zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en
/ of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk
van de aard van de schuld.
22-4   Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor
uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd
draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle
risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de
materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals
ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd
de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze
het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Ten Brinke.
Artikel 23 Overmacht.
23-1   Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade
en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering
in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen,
oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van
herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van
goederen bij transport naar Ten Brinke of de opdrachtgever, niet of
niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Ten Brinke,
ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende
maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen
in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Ten Brinke, dan wel
in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen
of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke
omstandigheden meebrengen, leveren voor Ten Brinke overmacht op,
die Ten Brinke ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van
werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding
van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
23-2   Ten Brinke is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks
geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkómst
c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te
schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden
hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever
verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.
24-1   Zolang Ten Brinke geen volledige betaling inzake een overeenkomst
van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk
of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en
rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde
goederen, eigendom van Ten Brinke.
24-2   Ten Brinke heeft het recht deze goederen terug te vorderen en
tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen
niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of
heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag
op de goederen wordt gelegd.
24-3   Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en
geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet
aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 25 Wanprestatie en ontbinding.
25-1   Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt,
zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige
ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het
Burgerlijk Wetboek zal Ten Brinke ingeval van wanprestatie het recht
hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of
ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren,
zulks te zijner keuze.
25-2   De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Ten
Brinke eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement
mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd,
indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen,
zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf
in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen,
of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te
verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Ten Brinke op
de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 26 Betaling.
26-1   Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30
dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
26-2   Ten Brinke is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde
niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen,
aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen,
gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
26-3   Ten Brinke is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente
om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder
begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer,
gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
26-4   De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom
vermeerderd met de rente, met een minimum van e 35,00. Tevens
worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor
juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Ten Brinke zich
heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 27 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,
daaronder begrepen de enkele invordering van het
verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats
van Ten Brinke, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor
zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.